people at a meeting

Pranešimas apie visuotinio susirinkimo priimtus sprendimus

2018-04-13

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos kredito unijų įstatymo 20 straipsnio 7 dalimi Kredito unijos „Saulėgrąža", juridinio asmens kodas 302894776, registruotas buveinės adresas Vilniaus r. sav. Užubalių k. Senasis Ukmergės kel. 4 praneša, kad 2018 m. kovo 30 d. įvykusio kredito unijos „Saulėgrąža“ visuotinio narių susirinkimo metu buvo priimti šie sprendimai (nurodomas darbotvarkės klausimas eilės tvarka ir šiuo klausimu priimtas sprendimas):

 1. Stebėtojų tarybos ataskaitos pristatymas ir tvirtinimas – nuspręsta patvirtinti stebėtojų tarybos ataskaitą.
 2. Valdybos ataskaitos pristatymas ir tvirtinimas – nuspręsta patvirtinti valdybos ataskaitą.
 3. Paskolų komiteto ataskaitos pristatymas ir tvirtinimas – nuspręsta patvirtinti paskolų komiteto ataskaitą.
 4. Vidaus audito tarnybos ataskaitos pristatymas ir tvirtinimas – nuspręsta patvirtinti vidaus audito tarnybos ataskaitą.
 5. Auditoriaus ataskaitos pristatymas – šiuo klausimu balsuojama nebuvo.
 6. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas – nuspręsta patvirtinti 2017 m. kredito unijos „Saulėgrąža“ metinį finansinių ataskaitų rinkinį.
 7. Pelno (nuostolių) paskirstymas – nuspręsta 2017 m. grynąjį pelną 113 298 EUR skirti sukauptų nuostolių dengimui, likusius sukauptus nuostolius 22 523 EUR perkeliant į kitus finansinius metus.
 8. 2018 m. unijos pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas – nuspręsta patvirtinti 2018 m. kredito unijos „Saulėgrąža“ metinę pajamų ir išlaidų sąmatą.
 9. Atestuoto auditoriaus ar audito įmonės rinkimai ir atlygio limito nustatymas – nuspręsta išrinkti audito įmonę UAB „FMG Audit“ 2018 – 2019 m. ir nustatyti atlygio limitą 4.700,00 EUR (be PVM) sumai už kiekvienus metus.
 10. Įstatų naujos redakcijos tvirtinimas – nuspręsta patvirtinti naują kredito unijos „Saulėgrąža“ įstatų redakciją.
 11. Stebėtojų tarybos nario atšaukimas – nuspręsta atšaukti stebėtojų tarybos narį A. O. Liką.
 12. Stebėtojų tarybos nario rinkimai – nuspręsta stebėtojų tarybos nariu išrinkti V. Aleksių.
 13. Paskolų komiteto pirmininko atšaukimas – nuspręsta atšaukti paskolų komiteto pirmininkę G. Danilevičiūtę.
 14. Paskolų komiteto pirmininko rinkimai – nuspręsta paskolų komiteto pirmininke išrinkti L. Breivytę.
 15. Valdybos nario rinkimai – nuspręsta valdybos nare išrinkti G. Danilevičiūtę.
 16. Valdybos nario rinkimai – nuspręsta valdybos nariu išrinkti A. Suraučių.
 17. Dėl Rizikos vertinimo specialisto pareiginių nuostatų – nuspręsta pripažinti negaliojančiais Rizikos specialisto pareiginius nuostatus.
 18. Dėl kredito unijos narių, neatitinkančių narystės kriterijų, pašalinimo – nuspręsta dėl netinkamo ir nesavalaikio paskolos sutarties vykdymo pašalinti iš kredito unijos narių: I. Čerkov; M. Dzetaveckaitę; E. Kirstuką; G. Kirstukienę; K. Kurylą; R. Lumbį; H. Makuc; E. Mardanovą; L. Masevičiūtę; A. Melnikaitytę; V. Miadelec; V. Provada; D. Stankūnienę; G. Taparauskaitę; G. Taparauską; M. Urboną; UAB Art Villa, juridinio asmens kodas 301136604; UAB Reflectors, juridinio asmens kodas 302420059.

 

Kredito unijos "Saulėgrąža" administracija